Przedszkole Integracyjne Nr 117 "Przyjazna Kraina"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 117 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Dyrektor

Dyrektor

  Drukuj
 

1. Dyrektor przedszkola 

a) wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący; jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo  konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, wtedy organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej,

b) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz,

c) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli 
i pracowników  obsługi i administracji,

d) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego,  którego dotyczy plan,

e) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców  informację o realizacji planu nadzoru. 

2. Zadania dyrektora:

a) w zakresie nadzoru pedagogicznego:

  • przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia  jakości pracy przedszkola,

  • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

  •  wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego  przez dyrektora  nadzoru  pedagogicznego,

b) wspiera nauczycieli w osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego,

c) bierze udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,

d) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia organowi  prowadzącemu,

e) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f) przewodniczy posiedzeniom rad pedagogicznych i realizuje jej uchwały w ramach jej kompetencji stanowiących,

g) wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, niezgodnych z przepisami prawa, jednocześnie powiadamiając o tym stosowne organy,

h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, tj.:

  • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

  • opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

  • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

  • systematycznie nadzoruje prawidłową realizację zatwierdzonego przez organ prowadzący planu finansowego przedszkola,

i) kieruje polityką kadrową przedszkola, a w szczególności:

  • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie,

  • zajmuje się sprawami osobowymi pracowników przedszkola,

j) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

k) przyznaje nagrody i kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

l) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż. i HACCP;

m) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewniając  im swobodne działania, zgodne z prawem oraz wymianę informacji między nimi,

n) współdziała z organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym  odrębnymi przepisami,

o) współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz nadzoru pedagogicznego w zakresie  realizowanych zadań, wymagających takiego współdziałania,

p) nadzoruje prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

r) nadzoruje organizowanie przeglądów technicznych obiektów przedszkola oraz prac konserwacyjno-remontowych,

s) tworzy regulaminy porządkujące pracę przedszkola, związane z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,

t) odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

u) dopuszcza do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli,

w) może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w czasie roku szkolnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub na mocy uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Przypadki, w których taka decyzja jest dokonywana omówione są w dalszej części niniejszego statutu,

x) sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie  z odrębnymi przepisami.

3. W ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Dyrektor:  

a) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

b) powołuje zespół, w którego skład wchodzą nauczyciele, nauczyciele wspomagający – pedagodzy specjalni oraz specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem,

c) wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu (jeden koordynator może kierować pracami kilku zespołów),

d) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla wychowanka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane – wpisując je do Karty Indywidualnych Potrzeb,

e) informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla niego formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,

f) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół,

g) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,

h) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.BZawadzka 09-11-2012
Aktualizujący Sośnia Agata (Przedszkole nr 177) 28-09-2020
Zatwierdzający Sośnia Agata (Przedszkole nr 177) 02-02-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-02-2021
Liczba odwiedzin: 1756
Rejestr zmian