Przedszkole Integracyjne Nr 117 "Przyjazna Kraina"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 117 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedszkole realizuje cele wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe. Celem przedszkola jest:

 

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności      intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

7) Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

8) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

9) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

10) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

11) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych  poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności
 w zakresie:

1) Udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

3) Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej.

 

Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole. 

 

Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

1) Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Zapewnienie odpowiednich warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych w miarę możliwości placówki.

3) Realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

4) Integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

5) Zatrudnienie dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska oraz odpowiednich specjalistów, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

6) Prowadzenie zajęć specjalistycznych.

 

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej poprzez:

1) Dbanie o kulturę języka polskiego.

2) Organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym.

3) Tworzenie tradycji przedszkola.

4) Zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi.

5) Przybliżanie tradycji, kultury regionu.

6) Stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

 

Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i osiągnięciu gotowości szkolnej:

1) Organizuje współpracę z rodzicami.

2) Zapoznaje rodziców z zadaniami przedszkola.

3) Zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki oraz zapoznaje z kierunkami i zakresem realizowanych zadań.

4) Udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka.

5) Stwarza sytuacje sprzyjające rozwijaniu samodzielności, kształtowaniu nawyków higienicznych i kultury bycia.

6) Stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7) Umożliwia dzieciom zdobycie różnorodnych doświadczeń wpływających stymulująco na ich rozwój.

8) Stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające osiągnięciu gotowości szkolnej.

 

Podstawowe formy działalności przedszkola, to:

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą.

2) Zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach.

3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

4) Tworzenie okazji edukacyjnych podczas zajęć i zabaw.

5) Spontaniczna działalność dzieci.

6) Zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.

7) Proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.IKopec 08-11-2012
Aktualizujący Sośnia Agata (Przedszkole nr 177) 28-09-2020
Zatwierdzający Sośnia Agata (Przedszkole nr 177) 02-02-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-02-2021
Liczba odwiedzin: 2108
Rejestr zmian