Przedszkole Integracyjne Nr 117 "Przyjazna Kraina"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 117 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina" działa w oparciu o następujące zasady:

 • praworządności

 • służebności

 • racjonalnego gospodarowania mieniem

 • jednoosobowego kierownictwa

 • kontroli wewnętrznej

 • podziału zadań między personelem

 • wzajemnego współdziałania

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 • Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00.

 • Podstawa programowa jest realizowana w godzinach pracy przedszkola.

 • Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00.

 • Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00.

2. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Integracyjnym  nr 117 „Przyjazna Kraina" wynosi 80.

3. Przedszkole  Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina" jest placówką złożoną z 4 oddziałów.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20., w tym od 3 do 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być inna.

6. Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

8. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników   zajmujących stanowiska kierownicze,

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

9. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.IKopec 08-11-2012
Aktualizujący Sośnia Agata (Przedszkole nr 177) 28-09-2020
Zatwierdzający Sośnia Agata (Przedszkole nr 177) 02-02-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-02-2021
Liczba odwiedzin: 2030
Rejestr zmian