Przedszkole Integracyjne Nr 117 "Przyjazna Kraina"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 117 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

  Drukuj
 
 

OGŁOSZENIE


o naborze na wolne stanowisko


KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO


Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik gospodarczy w wymiarze 1 etatu.


Wymagania niezbędne


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami) pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

 1. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 3. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).


 1. Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy.

 2. Wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.


Wymagania dodatkowe


 1. Bardzo dobra znajomość zasad technologii żywienia

 2. Biegła znajomość programów MS WORD, MS EXCEL,

 3. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych (znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz zasad rachunkowości budżetowej

 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, uczciwość i rzetelność

 5. Umiejętność organizacji własnej pracy i podległych pracowników, umiejętność analitycznego myślenia,

 6. Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

 7. Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

 8. Odpowiedzialność za realizację zadań /terminowość, sumienność, dokładność/.


Zakres obowiązków


 1. Związane z organizacją żywienia:

 1. Organizacja żywienia dla dzieci i personelu – planowanie jadłospisów, organizacja dostaw, stały monitoring nad jakością żywienia, planowanie według zasad technologii żywienia, organizacja pracy spełniająca normy HACP.

 2. Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie produktów z magazynu, sporządzanie na bieżąco raportów żywieniowych każdego dnia do godz. 14.00

 3. Przestrzeganie stawki żywieniowej

 4. Dbanie o jakość produktów, monitoring nad terminem przydatności produktów do spożycia znajdujących się w magazynie, właściwe ich przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem

 5. Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do zaplanowanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem

 6. Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni i obsługi

 1. Związane z obiegiem pieniędzy:

 1. Rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków podpisanych i zatwierdzonych przez dyrektora, prowadzenie ewidencji rachunków i faktur

 2. Rozliczanie i przyjmowanie wpłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola.

 3. Sprawdzanie zgodności rachunku ze stanem faktycznym zakupu.


 1. Związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – tworzenie im warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.

 2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, tworzenie harmonogramów pracy, prowadzenie ewidencji ubrań roboczych etc.

 3. Ścisła współpraca z dyrektorem, bieżące przekazywanie informacji o napotkanych trudnościach i stanie wykonywanych prac

 4. Przestrzeganie tajemnicy służbowej

 5. Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Dbanie o mienie przedszkola i właściwe jego zabezpieczanie

 7. Zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynku przedszkola,

 8. Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami,

 9. Dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół przedszkola,

 10. Dokonywanie przeglądów przedszkola,

 11. Sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy,

 12. Odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia szkoły,

 13. Organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 14. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie archiwum przedszkolnego

 15. Zaopatrzenie przedszkola w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.


 1. Dotyczące gospodarki magazynowo-materiałowej:

 1. Prowadzenie kartotek magazynowych

 2. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonym składnikami majątku
Warunki pracy i płacy:


 1. Wynagrodzenie: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).

 2. Miejsce pracy: Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie, ul. Sielecka 26

 3. Rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi Przedszkola

 4. Rozpoczęcie zatrudnienia: 12.08.2014 r.


Wymagane dokumenty:


 1. CV i list motywacyjny

 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy

 3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z naborem

 4. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy osoby której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)


Termin i miejsce składania dokumentów:


 1. Powyższe dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w gabinecie dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie, ul. Sielecka 26 w godzinach od 9:00 do 14:00 do dnia 18 czerwca 2014 roku do godziny 14:00.

Tel. 22 841-16-54

 1. Koperta musi zawierać adnotację "Nabór na stanowisko kierownik gospodarczy".

 2. Oferty które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 4. O terminie rozmów kwalifikacyjnych, osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117

Przyjazna Kraina”

w Warszawie


mgr Beata Zawadzka

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nie znaleziono ogłoszenia o podanych kryteriach.
 
 
Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-12-2010
Aktualizujący bzmw/ext.bzawadzka 05-06-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.bzawadzka 05-06-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-06-2014
Liczba odwiedzin: 1895
Rejestr zmian